Regulamin sprzedaży imprez turystycznych przez serwis internetowy

guadalupe.pl

 

Spis Treści:
1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaj i warunki oferowanych usług
4. Składanie zamówień
5. Formy płatności i faktury
6. Polityka prywatności i zasady etyczne
7. Postanowienia końcowe.

 

1. Postanowienia ogólne.
1) Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis internetowy „www.guadalupe.pl” zwany dalej Serwisem, prowadzonym przez Destino Sp. z o. o., ul. Grójecka 128 C lok. 30, 02-383 Warszawa, NIP: 5262874754.
2) Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3) Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi.
4) Niniejszy Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy za pośrednictwem witryny www.destinomexico.com, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
5) Złożenie zamówienia w Serwisie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz Warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Usługodawcę.

 

2. Definicje.
1) „Świadczenie usługi drogą elektroniczną” - oznacza usługę wykonaną przez Usługodawcę poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne.
2) „Usługobiorca” - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp i korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
3) „Usługodawca” - oznacza Destino Sp. z o.o. (patrz ust. 1 pkt 1).
4) „Usługa” - świadczenie drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

3. Rodzaj i warunki oferowanych usług.
1) Serwis oferuje sprzedaż usług, których oferta znajduje się na jego stronach internetowych.
2) W cenniku Serwisu podano ceny brutto (zawierające podatek VAT) w PLN.
3) Oferta podana na stronach internetowych Serwisu jest ważna do odwołania.
4) Podstawowym warunkiem realizacji zakupu usług jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu zamówienia należy podać następujące dane osobowe osoby zamawiającej: imię i nazwisko lub nazwę firmy, jej NIP i adres do faktury adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
5) Usługobiorca może korzystać z Serwisu poprzez rejestrację w bazie danych lub bez rejestracji podając jednakże swoje dane osobowe jak w pkt. 4.
6) Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
7) Do korzystania z systemu sprzedaży elektronicznej wymagana jest przeglądarka internetowa, posiadająca dostęp do sieci internetowej, wyposażona w obsługę plików „cookies” oraz język skryptowy JavaScript.
8) Przy korzystaniu z sieci internetowej należy zachować podstawowe względy bezpieczeństwa.
9) Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia.

 

4. Składanie zamówień.
1) Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia, dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowy o sprzedaż towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2) Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zakupem zamówionej usługi oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych Usługobiorcy do celów związanych z realizacją zamówienia.
3) Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
4) Zamówienie powinno być złożone za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej Usługodawcy.
5) Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
6) Zamówienia elektroniczne składać można 24 godziny na dobę przez cały rok.
7) Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
8) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, znajdujących się w ofercie.
9) Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
10) Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych usług z oferty.

 

5. Formy płatności i faktury.
1) Przelewem – na numer rachunku bankowego Usługodawcy - 42 2490 0005 0000 4600 6133 9754.
2) Przelewem elektronicznym (e-transfer) lub przy pomocy karty kredytowej, za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych.
3) Na życzenie Usługobiorcy, Usługodawca może wystawić fakturę.
4) Jeżeli Usługobiorca pragnie otrzymać fakturę powinien zaznaczyć w chwili składania zamówienia odpowiedni typ dokumentu sprzedaży.

 

6. Polityka prywatności i zasady etyczne.
1) Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2) Dane osobowe są zbierane w celu realizacji sprzedaży produktów w Serwisie oraz w celach marketingowych.
3) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Usługobiorca ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystania.
4) Usługodawca może przetwarzać bez zgody Usługobiorcy jego dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, w szczególności: nazwisko i imię Usługobiorcy, nazwa firmy i nr NIP, dane adresowe, adres elektroniczny Usługobiorcy.
5) Po zakończeniu korzystania z usługi przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w pkt. 4, za wyjątkiem tych danych, które są:
(1) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
(2) niezbędne dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, za zgodą Usługobiorcy,
(3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi;
(4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
6) Usługodawca jako administrator bazy danych dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych.
7) Procedury bezpieczeństwa mają uchronić dane Usługobiorcy przed ingerencją osób trzecich. Usługodawca podejmie środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie do niej dostępu.
8) Polityka „cookies” stosowana przez Serwis znajduje się pod adresem: TUTAJ

 

7. Postanowienia końcowe.
1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do ogłaszania i przerywania lub zmiany akcji promocyjnych przeprowadzanych na stronie Serwisu, wycofania wybranych usług i wprowadzania nowych usług do oferty Serwisu.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
3) Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Usługodawcę znajdują się pod adresem: TUTAJ